Föreningen Teaterfiket, Lidköping


Dagordning vid årsmötet

den 17 mars 2024Öppna och starta upp mötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning


Godkänna verksamhet och ekonomi för föregående verksamhets- och räkenskapsår:

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Styrelsens årsbokslut (balans- och resultaträkning)

8. Revisionsberättelsen (av revisorerna)

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut hur resultatet ska hanteras

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om medlemsavgifter

12. Presentation av verksamhetsplan och budget för det pågåendeverksamhets-och räkenskapsåret

13. Beslut angående eventuella arvode/ekonomiska ersättningar tillstyrelse- och revisorer


Val till uppdrag i föreningen:

14. Beslut om - antal ordinarie ledamöter

- om suppleanter ska utses och i så fall vilket antal suppleanter

15. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år (2 år)

16. Val av övriga ledamöter för ett (1) respektive två (2) år (se §11)

17. Val av ledamöter till valberedningen (se §14)

18. Val av revisorer (se §15)

19. Övriga frågor