Slutrapport i sammandrag:


Projektet Teaterfiket, 2020-2022


I december 2022 sammanställdes slutrapporten för projektet "Teaterfiket". Nedan följer ett redigerat sammandrag som inleds med rapportering från projektets tredje och sista projektår, det vill säga 2022, och följs därefter av en samlad redovisning som gäller för hela projekttiden. Projektets resultat i för hållande till uppställda mål 2022


1) PERMANENT MÖTESPLATS. Målet om permanent mötesplats för sysselsättning och fritidsaktiviteter inom området teater, musik och rörelse/dans och skapande samt utåtriktad information är uppfyllt genom att den ideella Föreningen Teaterfiket tar över ansvaret för verksamheten inför 2023 samt förbereder samarbetsavtal med Lidköpings kommun. 


2) DOKUMENTERAT METODKONCEPT I EN PUBLIKATION. Målet är uppfyllt genom sammanställningen av boken ”Jag kan ju dansa - hur kommer det sig?".


3) MINST 15 SYSSELSÄTTNINGSPLATSER (heltid, eller minst 30 deltidsplatser). Målet är uppfyllt. 38 personer deltog i projektaktiviteterna under 2022 (deltid/heltid). Inför verksamhetsåret 2023 finns alltjämt beredskap för 38, upp till 40, personer, i den integrerade sysselsättningen.


4) ETABLERING AV FAST TEATERENSEMBLE. Målet är uppfyllt. Under 2022 har liksom föregående projektår tre teatergrupper varit aktiva: ”Lilla Teater-Gruppen” (deltagare tillsammans med sina personliga assistenter), ”Värmeverket” (teaterquis-föreställningar) och ”Älvateatern” (större produktioner). Dessa tre teatergrupper utgör också stommen i verksamhetsplaneringen för den integrerade sysselsättningen inför 2023.


5) BESÖK AV MINST 200 PERSONER i fritidsaktiviter. Målet är uppfyllt, då sammanlagt minst 400 eller fler personer under 2022 har besökt Teaterfiket i samband med föreställningar, utställningar, information, föreläsning och studiebesök. Se vidare i bilaga, Utåtriktade aktiviteter 2022. LÄNK.


6) RESPONS HOS ANHÖRIGA. Målet om positiv respons från anhöriga som medskapande och pådrivande kraft har också uppnåtts. Under 2022 har engagemanget ökat hos medlemmarna i den nybildade Föreningen Teaterfiket. Bland medlemmarna finns anhöriga som idag tar aktiv del i styrelsearbetet inför Teaterfikets fortsatta verksamhet 2023. 


7) PÅVERKANSARBETE – ÖKAD KUNSKAP OCH ÖPPNA ATTITYDER

 • Under 2022 har projektet återkommande blivit uppmärksammat i den lokala tidningen NLT (Nya Lidköpings-Tidningen) och P4 Radio. I tidningsartiklar och intervjuer har deltagare fått komma till tals och berättat om oron över vad som händer då projket tar slut. Deltagarna har själva också skrivit insändare om hotet att Teaterfiket ska läggas ner efter projektets avslut.
 • Som en led i påverkansarbetet genomfördes informationsmöten för politiker, tjänstemän och anhöriga och andra intresserade den 27 maj samt 5 oktober 2022. Projektledningen och Föreningen Teaterfiket bedömer att dessa kontakter resulterat i stort intresse inom den politiska organisationen och ledningen. Hos tjänstemän framkommer också intresse i bemötandet för olika lösningar – inom ramen för vad som är möjligt utifrån kommunalrättsliga principer och nu rådande situation – att samverka för Teaterfikets långsiktiga drift och verksamhet.
 • Uppmärksamheten i media resulterade bland annat i att flera anhöriga gått med som aktiva medlemmar i Föreningen Teaterfiket och deltar aktivt i styrelsearbetet med olika ansvarsuppgifter. 
 • Det pågår därför också en process med kunskapsutveckling där deltagare, anhöriga och före detta projektmedarbetare samarbetar i den ideella föreningsformen. Utmaningen är att lära och förstå hur alla tillsammans under demokratiska former på olika sätt kan ta del i ansvaret för att driva och utveckla Teaterfiket.
 • Under slutkonferensen (26 och 27 oktober 2022) bjöds det på presentation av projektet samt föreställning, workshop och Öppet Hus för alla intresserade.
 • Vi ser också möjligheter att den brukarundersökning som genomförts i Lidköpings kommun under 2022, som projektets deltagare också medverkat i, kan ge effekter i ett långsiktigt påverkansarbete. Brukarnas omdömen och upplevelser av projektet Teaterfiket fick genomgående höga betyg. 

 


Metodik och aktiviteter 2022


 • TEATER/MUSIK/RÖRELSE/REKVISITA. Liksom föregående projektår har aktiviteterna under 2022 i huvudsak bestått av drama- och teaterövningar, dans/rörelse, musik, rytmik, röstövningar i olika former. Tillsammans har vi också skapat rekvisita/kostym, sytt och målat till olika produktioner och utställningar.


 • MEDIA-FOKUSGRUPP. Som komplement, och enligt projektplan, har vi även arbetat med demokratifrågor och jämlikhet i vår ”Media-Fokusgrupp” (tisdagar) som bland annat inkluderat filmskapande i form av både kortare och längre filmarbeten som sedan presenterats på våra sociala medier.


 • I SKAPARVERKSTADEN har vi jobbat med dikt/poesi. Det har lett till en diktsamling som ställts ut med både text och bild, och visats under en längre tid i våra sociala kanaler.


 • MUSIK-KÄRLEKSBOMBARNA. En aktivitet med inspelning av egenskrivna låtar i inspelningsstudio, individuell sångträning och textförfattande. Låtarna som skapats av deltagarna handlar om kärlek, gemenskap och relationer.


 • DANS och RÖRELSE. Tillsammans har vi skapat danskoreografier till våra egna sånger som visats upp i föreställningar.


 • KULTUREFTERMIDDAG (sista fredagen i varje månad). Deltagarna har skrivit sig upp sig på en lista för att framföra en låt på scen inför sina projektkamrater. Emellanåt har arrangeratsen liknande akvititet, ”Master-Mic”, också för att dansa och framföra sånger som sjungs med mikrofon.
 • Se även i bilaga, Utåtriktade aktiviteter 2022. LÄNK.


Projektets metodutveckling och praktiska arbetssätt har under projektåret 2022 kännetecknats av:


 • ”DEVISING”. Arbetssättet i de teaterskapande aktiviteterna har under 2022 på ett mer uttalat sätt jämfört med tidigare projektår utgått från den teatermetodik som kallas ”Devising” (engl. ”utarbeta”). Devising innebär att deltagarna/artisterna själva är aktivt medskapande i utformandet av innehållet i en föreställning, utan att ha blivit presenterade ett färdigt manus. Det vill säga, arbetssättet har funnits med i praktiken samtliga projektår, men vi har under det senaste projektåret betonat teatertraditionen med Devising som metodik. Se vidare i bilaga Teatermetodik: Devising. LÄNK.


 • ”DRÖMMEN OM DET GODA”. Ytterligare ett arbetssätt som successivt blivit framträdande under sista projektåret är ”Drömmen om det goda” som är en metod framvuxen ur ickevåldsprojektet ”Dalai Lamas perspektiv” i 24 kommunala Stockholms-gymnasier (1995). Metoden bygger på fyra enkla övningsformer: stillhet, beröring, reflektion och rörelse. Med dessa fyra övningsformer har vi skapat oss en plattform för att dagligen hitta var och ens eget lugn. Genomförda aktiviteter under 2022 som utgått från arbetssättet med ”Drömmen om det goda” är bland annat vår egen Yoga-film. Se: LÄNK.


 • BILDSTÖD. Vi har använt bildstöd för att underlätta för alla att vara delaktiga och få möjlighet att uttrycka sina åsikter.

 


Främjande av jämlikhet, tillgänglighet och mångfald 2022


 • JÄMSTÄLLDHET. Vi har liksom tidigare projektår jobbat med värdegrundsfrågor, både genom samtal och som teman i olika drama/teaterövningar. Ett resultat är foto- och bildutställningen ”Min demokrati”. Se även i bilaga, Utåtriktade aktiviteter 2022. LÄNK.


 • TILLGÄNGLIGHET. Teaterfiket har varit tillgängligt både i sin fysiska och kognitiva miljö.


 • MÅNGFALD. Teaterfiket har varit öppet för alla oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller  annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Bland annat har arrangerats föreläsning om HBTQ och Pride (13 oktober 2022). Se även bilaga, Utåtriktade aktiviteter 2022. LÄNK.

 


Projekets erfarenheter under 2022


Exempel på vad som fungerat särskilt bra under det sista projektåret (2022) var:


 • Bra struktur på arbetsdagarna med både aktiviteter och vila.
 • Morgonmöten varje dag med bildstöd i kommunikationen tillsammans med projektdeltagarna samt vid behov även individuella bildstöd.
 • Låg frånvaro, bra kommunikation med gruppboenden och ordinarie daglig verksamhet (LSS).
 • Vi har hela tiden kunnat lösa problem som har uppstått på vägen.
 • Det har funnits engagemang hos deltagarna, och deltagarna har visat varandra förståelse, respekt och hänsyn. Det har funnits en ”VI-känsla” och alla har ställt upp för varandra då någon varit sjuk, exempelvis vid föreställningar.
 • Informationsträffar för anhöriga har tagits emot positivt.
 • Informationsträffar med politiker och tjänstemän har varit positiva när vi fått möjlighet att visa projektet Teaterfiket samt uppmuntras till att gå vidare i ett fortsatt utvecklingsarbete för en långsiktig verksamhet.
 • Goda kontakter har knutits och frågan om vår överlevnad har varit uppe på kommunfullmäktiges bord för diskussion. Detta har varit gynnsamt för vår planering att fortsätta driva Teaterfikets verksamhet framöver. 

 

Det som fungerat mindre bra i projektet orsakades på ett eller annat sätt av pandemirestriktionerna. Effekterna som uppstod var:


 • Svårigheter att fullfölja planerna på fritidsaktiviteter samt nära samarbete med gymnasiesärskolan (idag anpassade gymnasieskolan).
 • Svårigheter att finna former för samverkansgruppen vars uppgift var att planera för den långsiktiga verksamheten och permanenta mötesplatsen.
 • Pandemin fick samtidigt en positiv effekt då restriktionerna bidrog till deltagarnas sammanhållning och gemenskap.


En svårighet som inte förutsågs i projektplanen var att hantera projektets avslut, då deltagarna under en mellanperiod skulle återgå till sina ordinarie sysselsättningar. Från projektledningens sida har det uppfattats som positivt att deltagarna ville vara kvar i projektet. Från LSS-enheten har det istället uppfattats som ett problem att deltagarna inte alltid ville komma tillbaka till ordinarie sysslor.

 • Det antas att flera av deltagarna kommer tillbaka till Teaterfiket när den integrerade sysselsättningsverksamheten startar i januari 2023. Från Teaterfikets sida – det vill säga Föreningen Teaterfiket – understryks i det nyligen utarbetade konceptet för den integrerade sysselsättningen att det ska tydligt skiljas mellan sysselsättning och fritid. Orsaken är att det antas att deltagare (som är medlemmar i föreningen) också kommer att ha fritidsaktiviteter på Teaterfiket, som inte alls omfattas av samverkan med eller beslut fattade inom LSS.
 • Det ställs således krav på tydlig kommunikation, samverkan och bemötande för att därmed motverka problem som följer av olika perspektiv, förväntningar och regelverk.

 


Målgruppens delaktighet i projektet 2022


 • SYSSELSÄTTNING. Deltagarna har haft sin dagliga sysselsättning (heltid eller deltid) i projektet.


 • ARTISTER, TEKNIKER, INFORMATÖRER. I de dagliga aktiviteterna har deltagarna haft roller som artister (skådespelare, musiker, sångare, dansare), tekniker, informatörer etc.


 • ANSVARSOMRÅDEN. Alla deltagare har dessutom varit delaktiga i den sammantagna projektverksamheten. Vi har haft olika ansvarsområden och deltagarna har fått ta del i ansvar för ljud, ljus, teatergarderob, leda gruppen under övningar i dans och teater, rörelsepass och musik.


 • STORMÖTEN. Den sista torsdagen i månaden har vi haft stormöte där alla givits möjlighet att uttrycka sig och bli sedda och hörda.


 • ”ANSIKTET UTÅT”. En mindre grupp som kallat sig ”Ansiktet utåt” har vid flera tillfällen tagit på sig uppgiften att sprida kännedom om Teaterfiket i olika privata och offentliga sammanhang, exempelvis i kyrkan.


 • ALLA ÄR MED. Vi har varit måna om att det är VI alla som har varit Teaterfiket, vilket också genomsyrat verksamheten under samtliga tre projektår. Grupperna har fått chansen att dela med sig och bidra med sina egna erfarenheter, kunskaper och arbetat aktivt med att delta i teateruppsättningar, dansföreställningar, workshops och föreläsningar. Allas önskemål och åsikter har varit av största vikt och tagits tillvara på.


 • DEVISING-METODIK. Vi har jobbat efter metoden ”Devising” som bygger på att deltagarna/artisterna själva skapar innehållet till en föreställning. Se bilaga, Teatermetodik: Devising. LÄNK.


 • MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN. Ett femtontal deltagare har dessutom blivit medlemmar i den nybildade Föreningen Teaterfiket och besöker föreningens möten och informationsträffar.

 


Andra målgrupper som kommit i kontakt med projektet 2022


 • Cirka 400 personer inom sekundära målgrupper (utöver Arvsfondens primära målgrupper) har sett våra föreställningar under 2022.
 • Cirka 400 personer har nåtts vid projektets genomförda föreläsningar, utställningar, slutkonferens, Öppet Hus samt genom spontana besök.
 • Därutöver (både primära och sekundera målgrupper):
 • 471 följare på Facebook (avstämning, 8 december 2022).
 • Facebookgruppen ”Vi på Teaterfiket” har 77 medlemmar (avstämning, 8 december 2022), med möjlighet att interagera med varandra.
 • 480 följare på Instagram (avstämning, 8 december 2022).
 • Teaterfikets Youtube-kanal har 37 videos upplagda, med cirka 400 visningar vardera.
 • Boken ”Jag kan ju dansa, hur kommer det sig? har spridits i ett exemplar vardera till deltagare och kontaktpersoner inom projektets nätverk (folkhögskolor, daglig verksamhet, utbildningsverksamheter, projekt etc). Totalt 70 exemplar (av upptryckta 100) är distribuerade. Resterande exemplar kommer att spridas efter projektets avslut till kontakter och samarbetsparter som Föreningen Teaterfiket tar över ansvaret för. Se vidare, nedan avsnitt 7, Dokumentation och spridning.
 • Innan riksdagsvalet tog vi tillfället i akt och gick ut till valstugorna för att möta politiker och uppmärksamma dem på vår existens. Deltagare var aktiva med att informera och ställa frågor.

 

 

Dokumentation och spridning 2022

 

 • SOCIALA MEDIER. Projektdeltagarnas skapande i teater, musik, dans, utställningar mm har regelbundet dokumenterats i foto och videos som publicerats på sociala medier med förklarande texter.


 • PUBLIKATION/BOK. Projektet Teaterfiket har också, som ett av uppställda mål, dokumenterats i form av en publikation med titeln ”Jag kan ju dansa - hur kommer det sig?". Boken innehåller 120 sidor med berättande exempel från verksamheten samt förslag på övningar, metoder och tillvägagångssätt. Det finns bilder och QR-koder till olika produktioner, sånger och utställningar som vi skapat under åren i projektet. Boken är en metodhandledning i kreativa processer. I boken finns också flera exempel som återger deltagarnas upplevelser.


 • RADIO SKARABORG har besökt projektet Teaterfiket vid ett tillfälle och har hört av sig igen för nytt reportage.


 • NLT (Nya Lidköpings-tidningen) har gjort flera reportage om projektets verksamhet. 


 • UTSTÄLLNINGEN ”Min demokrati” gav viktiga tillfällen att sprida information om projektet.


 • FILMEN ”Ditt jobb - mitt liv" samt dans- och teaterföreställningen ”Scener ur livet” är också exempel på viktiga tillfällen för spridning av information om målgruppens behov, möjligheter och rättigheter.


 • HEMSIDA. För ytterligare spridning av information om Teaterfiket gjordes publiceringar på hemsidan www.teaterfiket.se som var under uppbyggnad hösten 2022.


 • Se även bilaga, Utåtriktade aktiviteter 2022. LÄNK.  

 


Viktigaste framgångsfaktorerna under projektets genomförande i sin helhet, 2020-2022

 

1) LOKALEN. Att vi hittade en lokal som är tillgänglig att komma till och att verka i. Lokalen ligger centralt i Lidköping, nära till kollektivtrafik, och har blivit utformad efter de önskemål vi hade från start: en stor teaterscen, en klädgaderob, ett skaparrum och en köksdel med plats att äta och mötas tillsammans.


2) DEVISING-METODEN. Som nämnts i projektredovisningen för 2022 har teatermetoden ”Devisning” blivit allt mer framträdande som framgångsfaktor i arbetet tillsammans med deltagarna i teateraktiviteterna. Det vill säga, istället för att presentera färdiga manus är deltagarna själva med och utformar en föreställning. Se bilaga, Teatermetodik: Devising. LÄNK.


3) TILLIT – ATT UTMANA SIG SJÄLV. Arbetssättet i projektet har bidragit till framgångsfaktorer genom att åstadkomma tillit som i sin tur skapat inkludering och stark gemenskap. Det har alltid funnits något för alla att ägna sig åt. Om en deltagare inte vill stå på scenen går det bra att jobba med andra saker som ljud, ljus, musik, rekvisita etc. Samtidigt underlättar tilliten modet att utmana sig själv, och att upptäcka hur mycket var och en egentligen kan, men som ingen kunde tro eller veta då vi började på Teaterfiket. Tilliten uppmuntrar till att lära sig något nytt.


4) ”DRÖMMEN OM DET GODA”. Att tidigt föra in metodiken med ”Drömmen om det goda”Vi utbildade oss i arbetssättet om ”Drömmen om det goda” vid två digitala tillfällen redan under januari-februari 2021. Vad vi vet är Teaterfiket den enda LSS-anknutna verksamheten som idag jobbar med denna metod. Om det tidigare projektet "Drömmen om det goda", se LÄNK.


5) ANPASSNING. Förmågan till anpassning, trots pandemins begränsningar, har varit en annan viktig framgångsfaktor. På flera olika sätt fann vi nya vägar att skapa och visa teaterföreställningar, film etc: 

 • ”Under balkongen". Vi fick erbjudande om att åka ut och underhålla utomhus, utanför äldreboenden, i omkringliggande kommuner (Skara och Götene). Framförandet gjordes på gräsmattor, asfalterade platser och under äldreboendens balkonger. 
 • Dansföreställningen ”Dansa för livet"är en föreställning som kom till under pandemin och hade sin urpremiär den 26/8 2021 kunde trots restriktioner spelas för en mindre publik, vid sex tillfällen. 
 • Digital visning: ”Ditt jobb - mitt liv" filmades in den 16 augusti 2021 för att därefter via länk visas för elever vid stödpedagogutbildningen på Yrkeshögskolan i Skövde. Efteråt jobbade vi fram, tillsammans med lärarna vid stödpedagogutbildningen, ett arbetsmaterial som kan användas som diskussionsunderlag efter att ha sett filmen. Se: LÄNK
 • Digitala workshops. Vi har dessutom samarbetat och nätverkat med andra dans- och teatergrupper: digitala workshops tillsammans med Jemshögs folkhögskola (kursen MinTeater, för deltagare med funktions-variationer) vid flera tillfällen. Projektet Dansvariation (Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm) som även besökte oss här på Teaterfiket då vi dansade tillsammans och utbytte erfarenheter med de två ledarna från Dansvariation. 


6) KOMPETENSER. Kombinationen av spetskompetenser hos projektmedarbetare har också varit en avgörande framgångsfaktor:

 • Helen Winberg, teaterledare med 20 års erfarenhet av teater och konstnärligt skapande tillsammans med målgruppen samt med bakgrund i ”Share Music & Performing Arts, som medarbetare och artist i flera produktioner och turnéer i Sverige och Europa.
 • Eva Ekhagen, rytmikpedagog (Musikhögskolan i Stockholm) som under många år arbetat med målgruppen samt har särskild kompetens att leda låtskrivarverkstad, både musik och text.
 • Malin Lyckgård, stödpedagog med lång erfarenhet av målgruppen. Malin har också film- och fotokunskaper som blev en viktig förutsättning när allt vi gjorde inom projektet skulle digitaliseras på grund av pågående pandemi.
 • De två handledare som tillkom (efter det att Malin Lyckgård avslutat sin anställning) under det tredje och sista projektåret är: Lindali Winberg som har bidragit med kompetens att handleda projektdeltagarna i sömnad/film/snickeri/teckning. Berith Stennabb, konstnär samt webbdesigner, som inom projektet även har arbetat med deltagarnas dansskapande.
 • Ann-Marie Andersson, stödassistent från kommunens dagliga verksamhet (personalresurs från Lidköpings kommun) med särskilt kompetens att konsekvent arbeta med individen i fokus samt att hos individen locka fram lusten och modet att våga pröva nya utmaningar. Ann-Marie var verksam i projektet under den tid som det inte pågick restriktioner på grund av rådande pandemi.Hinder i genomförandet av projektet under hela projekttiden 2020-2022


 • Två månader efter det att projektet hade startat år 2020 slog pandemin till.
 • På grund av restriktioner fick det göras en rad anpassningar i projektplaneringen. Antalet projektdeltagare minskades ner, och vi fick jobba i en mindre grupp än vad som var tänkt enligt den ursprungliga projektplanen. Följden av restriktionerna blev dessutom att den personalresurs som Lidköpings kommun enligt projektplanen skulle bidra med inte medverkade i projektet förrän restriktionerna dragits tillbaka.Målgrupperna under hela projekttiden


 • 42 deltagare (samtliga vuxna, från 26 år) i projektaktiviteterna, varav något fler män än kvinnor.
 • Cirka 800 personer inom Allmänna arvsfondens primära målgrupper (barn, ungdom och funktionshinder) som besökare vid föreställningar, utställningar etc.
 • Cirka 1300 personer inom sekundära målgrupper. Publik vid föreställningar, åhörare vid föreläsningar (anhöriga, beslutsfattare etc).
 • Tillkommer: alla följare på Facebook, Instagram och Youtube (både primära och sekundära målgrupper).Målgrupper som ej kunnat nås av projektet under projekttiden


 • På grund av restriktioner under pandemin kunde planeringen för projektaktiviteter som riktades till gymnasiesärskolans elever inte verkställas fullt ut.
 • Fritidsaktiviteter eller andra aktiviteter för gymnasiesärskolans elever är något som styrelsen för Föreningen Teaterfiket kommer att följa upp under 2023.

 


Deltagarnas olika roller under hela projekttiden


 • TEATERVERKSAMHET. Deltagarnas primära roll har varit att delta aktivt i projektets dagliga, planerade verksamheter, exempelvis som artister i projektets teateraktiviteter och produktioner.
 • ANSVARSOMRÅDEN. Alla deltagare har dessutom varit delaktiga i dagliga aktiviteter och uppgifter på ett sätt som tagit tillvara såväl den enskildes som hela gruppens önskemål. Vi har haft olika ansvarsområden som gruppen varit med om att utarbeta. Deltagarna har fått ta ansvar för ljud, ljus, teatergarderob, leda gruppen under övningar i dans och teater, rörelsepass och musik.
 • FÖRELÄSARE och INFORMATÖRER. Vid föreläsningar och workshops har deltagarna också lett både övningspass och samtal med publik.
 • MEDLEMMAR I FÖRENINGEN. Deltagarna spelar även en viktig roll som medlemmar i den ideella Föreningen Teaterfiket. I en lärandeprocess tillsammans med övriga medlemmar (anhöriga och före detta projektmedarbetare) övas rollen att påverka och ta ansvar efter förmåga i en demokratisk organisation. Projektets inriktning på demokratifrågor har lagt en grund för deltagandet i Föreningen Teaterfiket.

 


Deltagarnas roller efter projektets avslut


 • Projektdeltagarna fortsätter, efter uppehåll under november och december 2022, som deltagare i teateraktiviteter i en integrerad sysselsättning, i samverkan mellan Föreningen Teaterfiket och Lidköpings kommun. Deltagandet är frivilligt, och förutsätter beslut från LSS-enheten för att deltagarna ska kunna bibehålla sin dagersättning (integrerad daglig verksamhet)
 • Projektdeltagarna har också en roll som medlemmar i Föreningen Teaterfiket genom att delta i årsstämmor, i arbetsgrupper etc. Idag finns deltagare som åtagit sig – med stöd – uppdrag i valberedning och att sköta föreningens IT-anläggning.

 


Projektets betydelse för deltagarna

 

Citat från deltagare i projektdokumentationen:


”Vi berättar vilka vi är och att vi är lika viktiga och har rätten att synas för hela världen. Att vi finns!”

”Jag får utlopp för min energi och här är mycket demokrati”

”Jag utvecklas här. Det gjorde jag inte på min förra arbetsplats, det känns som min familj”

”Jag älskar att vara på mitt jobb”

”Jag älskar Teaterfiket, jag är prins i Älvaslottet och det tänker jag på och blir glad varje gång jag kommer hit”

”Jag trivs jättebra på Teaterfiket och vill vara där varje dag”Projektägare: Studiefrämjandet Skaraborg

Projektledare: Helen Winberg

Samverkanspart/deltagare och personalresurs: Lidköpings kommun (LSS)

Samverkan i implementering: Föreningen Teaterfiket (ideell förening)


Senaste redigering: 14 september 2023.